วิชาทักษะช่างเกษตร
(Farm Shop Skills)

 

พื้นฐานงานไฟฟ้า งานเชื่อม งานโลหะแผ่น งานประปาและงานก่อสร้าง เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกกับลักษณะของงาน การปรับปรุงและการบำรุงรักษาเครื่องมือ ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงานและนำความรู้ความสามารถไปปฏิบัติกับงานฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ