>วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(07-23-205 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า)

 
 This course requires an enrolment key
 
 


tesla

คำอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบทางไฟฟ้า กฎของโอห์ม วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสมการวิเคราะห์ทางวงจรด้วยวิธีโนด เมช เทวินินและนอร์ตัน ผลตอบสนองชั่วครู่ของไฟฟ้ากระแสตรง ผลตอบสนองชั่วครู่ของไฟฟ้ากระแสสลับ รูปคลื่นไซนูซอยด์แผนผังของเฟสเซอร์ วงจรเรโซแนนซ์ วงจรไฟฟ้าสามเฟส สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า การถ่ายโอนกำลังสูงสุด

This course requires an enrolment key