>แพลงค์ตอนวิทยาเบื้องต้น
(Bio-201)

 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของแพลงก์ตอน การศึกษา แพลงก์ ตอน การจัดหมวดหมู่ของพืช แพลงก์ตอนสัตว์ การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และประโยชน์ของแพลงก์ตอน