>จุลชีววิทยาทางอาหาร
(PDT-Food micro)

 
 This course requires an enrolment key
 
 


03-31-201 หลักจุลชีววิทยาอาหาร (Principle of Food Microbiology)
ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร การเจริญ การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลกระทบกระบวนการผลิตอาหารต่อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรีย์ในอาหารเพื่อสุขภาพ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและอาหารเป็นพิษ การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารประเภทต่างๆ

This course requires an enrolment key