>การจัดการปศุสัตว์
(An-405)

 
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 
 

การใช้ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำเนินงานฟาร์มได้แก่ บุคลากร เงินทุน อุปกรณ์ และการจัดการฟาร์มให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจโดย มีการจัดองค์ประกอบของฟาร์ม และมีการดำเนินงานตามแผน องค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงขั้นตอนการนำผลผลิตออกสู่ผู้บริโภค

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน