>กลศาสตร์วัสดุ
(04-330-203)

 

หน่วยแรงงานและความเค้น โครงสร้างชนิดรับแรงดึง แรงอัด แรงเฉือน และแรงบิด หมุดย้ำ ทรงกระบอก เปลือกยาง ข้อต่อ คาน สปริงขดและสปริงใบ