>แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
(MA-132)

 

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์(Calculus and Analytic Geometry)
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์  ทฤษฎีบททวินาม จำนวนเชิงซ้อน เรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง ฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น และการประยุกต์