>การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(Ext.)

 
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 
 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร สภาพโดยทั่วไปของการเกษตรประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการเกษตร บทบาทของสถาบันส่งเสริมการเกษตร บทบาทของนักส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร องค์กรทางการเกษตร ปัญหาของการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย แนวโน้มการส่งเสริมการเกษตรในอนาคต

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน