>เกษตรอินทรีย์
(organic agri)

 
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 
 

ความหมาย  ความสำคัญและประวัติ  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  นิเวศน์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  หลักปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์  เทคโนโลยีการผลิตพืช  สัตว์  การแปรรูป  และการตลาดเกษตรอินทรีย์

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน