>เกษตรอินทรีย์
(organic agri)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

ความหมาย  ความสำคัญและประวัติ  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  นิเวศน์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  หลักปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์  เทคโนโลยีการผลิตพืช  สัตว์  การแปรรูป  และการตลาดเกษตรอินทรีย์

This course requires an enrolment key