>สถิติ 1
(ST-240)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

13-121-240,13-121-245 สถิติ 1(Statistics 1)

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวแปรสุ่ม  การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียว และการทดสอบไคสแควร์

This course requires an enrolment key