>การจัดการสถานเพาะชำ
(nurse m)

 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการสร้างสถานเพาะชำที่ถูกต้อง
ต่อการฝึกปฏิบัติงาน วิธีการจัดสร้างโรงเรือนแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือและอุป
กรณ์ ให้เหมาะสมกับงาน ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการขยายพันธ์พืชสวน การจัด
การแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพันธ์ไม้
วิธีการจัดพันธุ์ไม้ให้สวยงามสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการผลิตพันธ์พืช
สวนให้ตรงกับความต้องการของตลาดและสามารถคาดคะเนสถานการณ์ของ
ตลาดได้