>การออกแบบภูมิทัศน์
(la)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

ศึกษาวิวัฒนาการของภูมิทัศน์ในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันและ                 

                                                  ศิลปกรรมอื่นๆที่เกี่ยงเนืองกับงานภูมิทัศน์ การออกแบบภูมิทัศน์เบื้องต้น โครงการ        

                                                  ขนาดเล็กประเภทเคหะภูมิทัศน์

This course requires an enrolment key