>แคลคูลัส 1
(MA-131)

 

แคลคูลัส 1(Calcolus I)
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์และปริพันธ์จำกัดเขต