>การวางแผนการทดลอง
(ST-340)

 
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 
 


13-125-340 การวางแผนการทดลอง(Experimental Design)

ความรู้เบื้อง ต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลอง ความหมาย ชนิดและหลักของการวางแผนการทดลอง การเปรียบเทียบสองตัวแทนหลักการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟคทอเรียล และแผนการการทดลองอื่นๆ เช่นสปริพอต Sample with in Sample Model และ Change Over เป็นต้น ตลอดจนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สหสัมพันธ์และการถดถอย

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน