>การวางแผนการทดลอง
(ST-340)

 
 This course requires an enrolment key
 
 


13-125-340 การวางแผนการทดลอง(Experimental Design)

ความรู้เบื้อง ต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลอง ความหมาย ชนิดและหลักของการวางแผนการทดลอง การเปรียบเทียบสองตัวแทนหลักการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟคทอเรียล และแผนการการทดลองอื่นๆ เช่นสปริพอต Sample with in Sample Model และ Change Over เป็นต้น ตลอดจนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สหสัมพันธ์และการถดถอย

This course requires an enrolment key