>ชีวเคมี
(BioChem-241)

 

ชีวเคมี (Biochemistry)
ความหมายของชีวเคมี เทคนิคที่ใช้ศึกษาทางชีวเคมี โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล การย่อย การดูดซึมและการหมุนเวียนของสารชีวโมเลกุล  การเปลี่ยนแปลงของสารพลังงานสูง  เมทาบอลิสมของสารชีวโมเลกุล  การสังเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน การควบคุมการทำงานของยีน ฮอร์โมน ความสำคัญด้านโภชนาการของสารชีวโมเลกุล วิตามินและเกลือแร่