>แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ
(MA11-309)

 

06-11-309    แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ(Calculus For Business)
ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน การวิเคราะห์ค่าสุดขีด และการประยุกต์ ปริพันธ์และเทคนิค การหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ ลำดับ อนุกรม และคณิตศาสตร์การเงิน