>ชีววิทยาทั่วไป
(Bio-101)

 
 This course requires an enrolment key
 
 


ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของวิชาชีววิทยา เซลล์ การแบ่งเซลล์ การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เมทาบอลิซึม เนื้อเยื่อและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต การจำแนกหมวดหมู่และนิเวศวิทยาเบื้องต้น หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิต

This course requires an enrolment key