>สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
(PGA 001)

 

กลุ่มสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน สารยับยั้งการเจริญเติบโต สารชะลอการเจริญเติบโต เอทิลีน และสารปลดปล่อยเอทิลีน แหล่งสังเคราะห์และการเคลื่อนย้ายสาร หลักการทำงานและอิทธิพลของสารที่มีต่อสรีรวิทยาของพืช การนำสารมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพืช