>คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
(MA-001)

 

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน( Mathematics and Computer Daily Life)
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ข้อสนเทศประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล