>หลักสถิติ
(ST-110)

 
 This course requires an enrolment key
 
 


ยิ้ม13-121-110 หลักสถิติ(Principles of Statistics)

แนะนำรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

This course requires an enrolment key