>หลักสถิติ
(ST-110)

 
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 
 


ยิ้ม13-121-110 หลักสถิติ(Principles of Statistics)

แนะนำรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน