การสื่อสารข้อมูล
(datacom)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

นักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้ ควรจะเข้าใจถึงทฤษฏีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบสำคัญในการสื่อสารข้อมูลและข่ายงานสื่อสาร ระบบข่ายงานสื่อสารระยะใกล้ ระเบียบและวิธีการในข่ายงานสื่อสารข้อมูลและการควบคุมสายสื่อสารพาหะที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร การวางแผนระบบงาน และการออกแบบข่ายงานสื่อสาร

This course requires an enrolment key