คณิตศาสตร์ดิสครีต
(Discrete Mathem)

 

ตรรกศาสตร์ เซต วิธีการพิสูจน์ ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธ์ ฟังก์ช้น ระบบตัวเลข กราฟ พีชคณิตบูลีน วิธีการเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และอธิบายในรูปของขั้นตอนวิธี