สรีรวิทยาพืชปลูก
(Crop Physiology)

 

กระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในพืช เช่น การหายใจ การสังเคราะห์แสง ธาตุอาหารพืชและการดูดซึม การเคลื่อนย้ายลำเลียงธาตุอาหารพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช