ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security of Information System)
(Security of Information System)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในสภาวะการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคาม ความปลอดภัยในโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล กฎหมายด้านความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์

This course requires an enrolment key