เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry)
(Phy chem)

 

กฎและทฤษฎีของแก๊ส อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี สมดุลระหว่างเฟส สารละลายอิเล็กโทรไลต์และพื้นฐานทางสเปกโทรสโกปี รวมทั้งปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง