>โครงสร้างเต็มหน่วย
(MA-355)

 

โครงสร้างเต็มหน่วย (Descrete Structure)