การคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ปีก
(PBS)

 
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 
 

เป็นการเรียนรู้ลักษณะอุดมทัศนีย์ของสัตว์ปีก ทำการคัดเลือกและคัดทิ้ง รู้ถึงสรีรวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะสืบพันธุ์สัตว์ปีกโดยละเอียด หลักการผสมพันธุ์สัตว์ปีก ลักษณะการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ของสัตว์ปีก และลักษณะเด่นและด้อยจากการผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์แบบต่างๆ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน