เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)
(Anal Chem)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

หลักทั่วไปของเคมีวิเคราะห์ หน่วยทางเคมี สมดุลไอออนิกในสารละลายน้ำ เคมีไฟฟ้า การไทเทรตกรด เบส การไทเทรตสารประกอบเชิงซ้อน การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์ และการวิเคราะห์ไอออน พร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ

This course requires an enrolment key