>สถิติธุรกิจ
(ST-202 )

 
 This course requires an enrolment key
 
 

04-01-202  สถิติธุรกิจ(Business Statistics)
ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เพื่อหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง กระกระจายข้อมูล แนวคิดการแจกแจงตัวแปรผันเชิงสุ่ม ทฤษฎีและประเภทการแจกแจง ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการตัดสินใจ และการอ้างอิงสถิติแบบคลาสสิก การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน เทคนิคเชิงปริมาณ ที่สามมารถ ประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ

This course requires an enrolment key