สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6
(สังคมศึกษา)

 

ศึกษาสังเกต ค้นคว้า ติดตามข้อมูล อภิปรายอธิบายสนทนา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ พุทธศาสนาและศาสนาที่นับถือเกี่ยวกับประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา ประวัติของศาสดาและประวัติสาวกและชาดก หลักธรรมหลักจริยธรรมพระไตรปิฏกการบริหารจิตเจริญปัญญาศาสนพิธีศาสนสถานพิธีกรรมกิจกรรมวันสำคัญการแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือศาสนิกชนกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัววัฒนธรรมสังคมไทยการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย และมารยาทไทยข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันประโยชน์สารสนเทศสถานภาพบทบาทหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นอำนาจประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่าระบบสินเชื่อและผลกระทบจากการผลิตการบริโภคและการบริหารเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสหกรณ์การเงินการแลกเปลี่ยนสถาบันการเงินภาษีอากรความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจลักษณะทางกายภาพทำเลที่ตั้งภูมิประเทศปรากฏการณ์ธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบต่อภาวะประชากร การป้องกันและแก้ปัญหา แหล่งความรู้และประโยชน์ข่าวสาร ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

โดยใช้กระบวนการวิธีการทำงานกลุ่มวิเคราะห์และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจศรัทธาเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจสามารถบริหารจัดการ ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข และเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ปฏิบัติสืบทอดและนำมาเป็นแบบอย่างที่ดี ในการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนตลอดไป