>การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
(ST-211 )

 

05-110-211 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ (Statistical Analysis in Business)

ศึกษาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติกับปัญหาทางธุรกิจโดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องแบบต่างๆ การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน