วิทยาศาสตร์
(สปช001)

 

การสอนเสริมประสบการณ์ปฐมวัยมีทั้งการอ่านนิทานให้ฟัง การทดลองวิทยาศาสตร์ การวาดภาพระบายสี เรื่องเล่าจากประสบการณ์