ชีวเคมีทั่วไป (06-02-241)
(ชีวเคมีทั่วไป )

 
 This course requires an enrolment key
 
 

องค์ประกอบของเซลล์ในเรื่องคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิค ปฏิบัติการทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดอะมิโน และกรดนิวคลีอิคการควบคุมการทำงานของยีน  ฮอร์โมน การสังเคราะห์โปรตีน โภชนาการพร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ

This course requires an enrolment key