ชีวเคมีทั่วไป (06-02-241)
(ชีวเคมีทั่วไป )

 
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 
 

องค์ประกอบของเซลล์ในเรื่องคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิค ปฏิบัติการทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดอะมิโน และกรดนิวคลีอิคการควบคุมการทำงานของยีน  ฮอร์โมน การสังเคราะห์โปรตีน โภชนาการพร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน