วิทยาศาสตร์ ม.2
(Science 2)

 

เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน