ชีวเคมีทั่วไป (ชุดขีวโมเลกุล)
(ชุดชีวโมเลกุล)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ในสิ่งมีชีวิต  คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  โปรตีน  เอนไซม์  กรดนิวคลีอิก  เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล  ฮอร์โมน  พร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ

This course requires an enrolment key