ชีวเคมีทั่วไป (ชุดขีวโมเลกุล)
(ชุดชีวโมเลกุล)

 
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 
 

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ในสิ่งมีชีวิต  คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  โปรตีน  เอนไซม์  กรดนิวคลีอิก  เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล  ฮอร์โมน  พร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน