>แคลคูลัส 2
(MA-236 )

 

แคลคูลัส 2(Calculus II)
เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 1 ดีกรี 1 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n ดีกรี 1 ซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว