คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Basic Computer)
(คอมพิวเตอร์01)

 

ประวัติความเป็นมา ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ และการทำงานของเบื้องต้น