สรีรวิทยาพืชปลูก
(0112201)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

กระบวนการ เมตาบอลิซึมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพืช เช่น การหายใจ การสังเคราะห์แสง ธาตุอาหารพืชและการดูดซึมการเคลื่อนย้ายลำเลียงธาตุอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชรวมทั้งฮอร์โมนพืช

This course requires an enrolment key