สรีรวิทยาพืชปลูก
(0112201)

 
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 
 

กระบวนการ เมตาบอลิซึมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพืช เช่น การหายใจ การสังเคราะห์แสง ธาตุอาหารพืชและการดูดซึมการเคลื่อนย้ายลำเลียงธาตุอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชรวมทั้งฮอร์โมนพืช

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน