>ปฏิบัติการหลักเคมี
(CM004)

 

สมบัติของธาตุและไอออน สารประกอบไอออนิก และสารประกอบโคเวเลนท์ สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี กรด เบส เกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์