>คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
(MA-125 )

 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ (Applied Mathematicsfor Business)