ประเภทของรายวิชา

 
@คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
 การสื่อสารข้อมูลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 eng
 ชื่อรายวิชา

>>สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ 

กลุ่มวิชาเคมี 
 เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry)บทคัดย่อ
 เคมีทั่วไปบทคัดย่อ
 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชีวเคมีทั่วไป (06-02-241)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชีวเคมีทั่วไป (ชุดขีวโมเลกุล)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >ปฏิบัติการหลักเคมีบทคัดย่อ
 >หลักเคมีบทคัดย่อ
 >เคมีทั่วไป
 >เคมีอินทรีย์บทคัดย่อ
 >ชีวเคมี บทคัดย่อ

กลุ่มวิชาชีววิทยา 
 >ชีววิทยาทั่วไปรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

กลุ่มวิชาฟิสิกส์  
 ฟิสิกส์พื้นฐาน

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
 >คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันบทคัดย่อ
 >คณิตศาสตร์บทคัดย่อ
 >คณิตศาสตร์ทั่วไป บทคัดย่อ
 >คณิตศาสตร์พื้นฐานบทคัดย่อ
 >เรขาคณิตวิเคราะห์ บทคัดย่อ
 >แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์บทคัดย่อ
 >แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1บทคัดย่อ
 >แคลคูลัส 1บทคัดย่อ
 >แคลคูลัส 2บทคัดย่อ
 >สมการเชิงอนุพันธ์บทคัดย่อ
 >แคลคูลัสสำหรับธุรกิจบทคัดย่อ
 >คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจบทคัดย่อ
 >โครงสร้างเต็มหน่วยบทคัดย่อ

กลุ่มวิชาสถิติ 
 >หลักสถิติรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >สถิติ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >สถิติ 2บทคัดย่อ
 >สถิติและการวิจัยบทคัดย่อ
 >สถิติธุรกิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติบทคัดย่อ
 >ระเบียบวิธีวิจัย
 >การวางแผนการทดลองรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ 
 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >เทคโนโลยีชีวภาพ 1
 >จุลชีววิทยาบทคัดย่อ

>>สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  
 สรีรวิทยาพืชปลูก บทคัดย่อ
 สรีรวิทยาพืชปลูก รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >การจัดการสถานเพาะชำบทคัดย่อ
 >การออกแบบภูมิทัศน์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >เกษตรอินทรีย์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 >ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 >หญ้าสนามบทคัดย่อ
 >การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 >การขยายพันธุ์พืชรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >ปฐพีวิทยาเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 >การอนุรักษ์ดินและน้ำ
 >หลักการปลูกผัก
 >สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบทคัดย่อ

>>สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 ของเสียจากสัตว์บทคัดย่อ
 การคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ปีกรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >การจัดการปศุสัตว์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

>>สาขาเทคโนโลยีการประมง 
 สถิติและวางแผนการทดลองทางประมง
 >แพลงค์ตอนวิทยาเบื้องต้นบทคัดย่อ
 >ชีววิทยาทางทะเลเบื้องต้น

>>สาขาเทคโนโลยีการอาหาร  
 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์
 >เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 >สัมมนารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 >เทคโนโลยีผักและผลไม้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >อาหารและเคมี 1บทคัดย่อ
 >วิศกรรมอาหาร 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

>>สาขาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 หลักการแปรรูปอาหาร
 >จุลชีววิทยาทางอาหารรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >เทคโนโลยีของแป้งเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์บทคัดย่อ
 >การประกันคุณภาพบทคัดย่อ
 >วิศกรรมอาหารบทคัดย่อ

>>สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 การศึกษางาน
 >วิศวกรรมบำรุงรักษา
 การศึกษางานบทคัดย่อ
 >ความปลอดภัยในโรงงาน

>>สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลฯ 
 วิชาทักษะช่างเกษตรบทคัดย่อ
 Mechanics of Materialsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >กลศาสตร์วัสดุบทคัดย่อ

>>สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 >วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
@คณะเทคโนโลยีสังคม  

>>สาขาการจัดการ 
 >ภาษีอากร
 การสื่อสารภายในองค์กร
 >การบริหารเชิงกลยุทธ์บทคัดย่อ

>>สาขาการบัญชี 
 >ทฤษฏีบัญชี
 >บัญชีชั้นกลาง 1
 >การบัญชีชั้นต้น

>>สาขาศิลปศาสตร์  
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 >การพัฒนาบุคลิกภาพบทคัดย่อ
 >การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันบทคัดย่อ
 >การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบทคัดย่อ
 >สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าบทคัดย่อ
 >การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารบทคัดย่อ
 >การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุดบทคัดย่อ

>>สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 สถิติทางธุรกิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เศรษฐศาสาตร์จุลภาค1บทคัดย่อ
 เศรษฐศาสาสตร์จุลภาค 1
 >หลักเศรษฐศาสตร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

>>สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

>>สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 คณิตศาสตร์ดิสครีตบทคัดย่อ
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 >การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
 >ระบบการจัดการฐานข้อมูล

>>สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security of Information System)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 >Dynamic Web programmingรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
@สื่อการอบรมออนไลน์ 

>>การอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
 การผลิตแยมมะเดื่อฝรั่งชนิดน้ำตาลต่ำ
 >การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 >การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
 >การทำไอศรีมผลไม้
@การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 การอ่านภาษาไทยชั้น ป.1บทคัดย่อ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบทคัดย่อ
 ภาษาไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ภาษาไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ภาษาไทย ป.1.บทคัดย่อ

>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาอังกฤษ ม.1บทคัดย่อ

>>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 วิชาจำนวนเต็มบทคัดย่อ
 วิชาคณิตศาสตร์ ป.6บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์_ ป.6บทคัดย่อ
 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ ป.2
 คณิตศาสตร์ ป.2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ ป.3 ภาคเรียนที่ 1บทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ ป.4รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ ป.5 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ป.1บทคัดย่อ
 วิชาคณิตศาสตร์ ค.22101บทคัดย่อ

>>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์ ป.6บทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์บทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์ ป.6บทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์ ป.3รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์ ม.2บทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์บทคัดย่อ
 ฟิสิกส์พื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ

>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6บทคัดย่อ
 สังคมศึกษาบทคัดย่อ
 สังคมศึกษา ม.1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 สังคมศึกษา ม.3รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 มารู้จักประชาคมอาเซียนกันเถอะ (ระดับประถมศึกษา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

>>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ดนตรี-นาฏศิลป์ป.3รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

>>กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ระดับ ม.1บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน ม.3บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Basic Computer)บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ป.6บทคัดย่อ

>>การศึกษาระดับปฐมวัย 
 การศึกษาระดับปฐมวัย
 การสร้างเสริมประสบการณ์ปฐมวัย