• ยิ้ม13-121-110 หลักสถิติ(Principles of Statistics)

  แนะนำรายวิชา

  ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

 • 13-121-240,13-121-245 สถิติ 1(Statistics 1)

  ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวแปรสุ่ม  การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียว และการทดสอบไคสแควร์

 • แก้มแดง13-121-341 สถิติ 2(Statistics 2)

  การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแปลความหมายจากผลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 • ตัวตลก13-123-101 สถิติและการวิจัย(Statistic and Research)
 • 04-01-202  สถิติธุรกิจ(Business Statistics)
  ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เพื่อหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง กระกระจายข้อมูล แนวคิดการแจกแจงตัวแปรผันเชิงสุ่ม ทฤษฎีและประเภทการแจกแจง ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการตัดสินใจ และการอ้างอิงสถิติแบบคลาสสิก การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน เทคนิคเชิงปริมาณ ที่สามมารถ ประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ

 • 05-110-211 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ (Statistical Analysis in Business)

  ศึกษาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติกับปัญหาทางธุรกิจโดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องแบบต่างๆ การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน


 • 13-125-340 การวางแผนการทดลอง(Experimental Design)

  ความรู้เบื้อง ต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลอง ความหมาย ชนิดและหลักของการวางแผนการทดลอง การเปรียบเทียบสองตัวแทนหลักการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟคทอเรียล และแผนการการทดลองอื่นๆ เช่นสปริพอต Sample with in Sample Model และ Change Over เป็นต้น ตลอดจนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สหสัมพันธ์และการถดถอย