รายวิชาทั้งหมด 
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
>คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันข้อมูล
>คณิตศาสตร์ข้อมูล
>คณิตศาสตร์ทั่วไป ข้อมูล
>คณิตศาสตร์พื้นฐานข้อมูล
>เรขาคณิตวิเคราะห์ ข้อมูล
>แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ข้อมูล
>แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1ข้อมูล
>แคลคูลัส 1ข้อมูล
>แคลคูลัส 2ข้อมูล
>สมการเชิงอนุพันธ์ข้อมูล
>แคลคูลัสสำหรับธุรกิจข้อมูล
>คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจข้อมูล
>โครงสร้างเต็มหน่วยข้อมูล