• ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของวิชาชีววิทยา เซลล์ การแบ่งเซลล์ การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เมทาบอลิซึม เนื้อเยื่อและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต การจำแนกหมวดหมู่และนิเวศวิทยาเบื้องต้น หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิต