• กฎและทฤษฎีของแก๊ส อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี สมดุลระหว่างเฟส สารละลายอิเล็กโทรไลต์และพื้นฐานทางสเปกโทรสโกปี รวมทั้งปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
  • สสารและการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบสและเกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ
  • หลักทั่วไปของเคมีวิเคราะห์ หน่วยทางเคมี สมดุลไอออนิกในสารละลายน้ำ เคมีไฟฟ้า การไทเทรตกรด เบส การไทเทรตสารประกอบเชิงซ้อน การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์ และการวิเคราะห์ไอออน พร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ
  • องค์ประกอบของเซลล์ในเรื่องคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิค ปฏิบัติการทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดอะมิโน และกรดนิวคลีอิคการควบคุมการทำงานของยีน  ฮอร์โมน การสังเคราะห์โปรตีน โภชนาการพร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ

  • เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ในสิ่งมีชีวิต  คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน  โปรตีน  เอนไซม์  กรดนิวคลีอิก  เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล  ฮอร์โมน  พร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ
  • สมบัติของธาตุและไอออน สารประกอบไอออนิก และสารประกอบโคเวเลนท์ สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี กรด เบส เกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์


  • สมบัติของธาตุและไอออน สารประกอบไอออนิก และสารประกอบโคเวเลนท์ สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี กรด เบส เกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์

  • ความหมายและประวัติของวิชาเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาการเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์
  • ชีวเคมี (Biochemistry)
    ความหมายของชีวเคมี เทคนิคที่ใช้ศึกษาทางชีวเคมี โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล การย่อย การดูดซึมและการหมุนเวียนของสารชีวโมเลกุล  การเปลี่ยนแปลงของสารพลังงานสูง  เมทาบอลิสมของสารชีวโมเลกุล  การสังเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน การควบคุมการทำงานของยีน ฮอร์โมน ความสำคัญด้านโภชนาการของสารชีวโมเลกุล วิตามินและเกลือแร่