• ศึกษาสังเกต ค้นคว้า ติดตามข้อมูล อภิปรายอธิบายสนทนา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ พุทธศาสนาและศาสนาที่นับถือเกี่ยวกับประวัติความสำคัญของพระพุทธศาสนา ประวัติของศาสดาและประวัติสาวกและชาดก หลักธรรมหลักจริยธรรมพระไตรปิฏกการบริหารจิตเจริญปัญญาศาสนพิธีศาสนสถานพิธีกรรมกิจกรรมวันสำคัญการแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือศาสนิกชนกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัววัฒนธรรมสังคมไทยการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย และมารยาทไทยข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันประโยชน์สารสนเทศสถานภาพบทบาทหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นอำนาจประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่าระบบสินเชื่อและผลกระทบจากการผลิตการบริโภคและการบริหารเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสหกรณ์การเงินการแลกเปลี่ยนสถาบันการเงินภาษีอากรความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจลักษณะทางกายภาพทำเลที่ตั้งภูมิประเทศปรากฏการณ์ธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณีไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบต่อภาวะประชากร การป้องกันและแก้ปัญหา แหล่งความรู้และประโยชน์ข่าวสาร ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

    โดยใช้กระบวนการวิธีการทำงานกลุ่มวิเคราะห์และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจศรัทธาเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจสามารถบริหารจัดการ ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข และเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ปฏิบัติสืบทอดและนำมาเป็นแบบอย่างที่ดี ในการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนตลอดไป

  •  พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย หมายถึง  พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ  คือ  เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต  ปฏิบัติตนตามกฎหมายดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหลักการทางประชาธิปไตย

  • เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย  ภัยธรรมชาติและการระวังภัย
  • ทวีปอเมริกาเหนือ ( ขนาด ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ  ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม)
  • ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชาและ ติมอร์ตะวันออก