• ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างดีเอ็นเอ โครโมโซม

  • จุลชีววิทยา(Microbiology)
    ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ ประวัติและพัฒนาการของวิชาจุลชีววิทยา ประเภทของจุลินทรีย์รวมทั้งไวรัส สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเปรียบเทียบเซลล์แบบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การเจริญ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์    เมทาบอลิสม การจัดหมวดหมู่และการจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และในชีวิตประจำวัน