ประเภทย่อย
กลุ่มวิชาเคมี
กลุ่มวิชาชีววิทยา
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสถิติ
กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ