ประเภทย่อย
>>สาขาการจัดการ
>>สาขาการบัญชี
>>สาขาศิลปศาสตร์
>>สาขาเศรษฐศาสตร์
>>สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
>>สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
>>สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์