• tesla

    คำอธิบายรายวิชา
    องค์ประกอบทางไฟฟ้า กฎของโอห์ม วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสมการวิเคราะห์ทางวงจรด้วยวิธีโนด เมช เทวินินและนอร์ตัน ผลตอบสนองชั่วครู่ของไฟฟ้ากระแสตรง ผลตอบสนองชั่วครู่ของไฟฟ้ากระแสสลับ รูปคลื่นไซนูซอยด์แผนผังของเฟสเซอร์ วงจรเรโซแนนซ์ วงจรไฟฟ้าสามเฟส สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า การถ่ายโอนกำลังสูงสุด